معرفی

مشخصات فردی

ژیلا کامیاب

نام - نام خانوادگی : ژیلا   کامیاب

پست الکترونیکی : zh_kamyab@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : نقاشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : نقاشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

- عضوشهرک بین المللی هنرمندان پاریس از 2004 تاکنون.

- عضو انجمن نقاشان ایران از ١٣٧٧ تاکنون.

- عضوانجمن سفالگران ایران از ١٣٨٢ تاکنون.

- عضوشورای سیاستگزاری نمایشگاه تجلی احساس درموزه هنرهایمعاصر ١٣٨٨.

- تدریسدردانشگاهالزهراگروهنقاشیدوترمدرتاریخ 1381 (استاد مدعو).

- استادمدعودردانشکده هنرتهران مرکز،سه ترم درگروههای نقاشی،طراحیصنعتی  1375 و1379.

- هنرآموز در هنرستان های گرافیک و معماری به مدت 20 سال و تاریخپایانکار 1378.

- عضوگروه برنامه ریزی برای تشکیل گروه معماریوگرافیک دردانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به اتفاق خانم حمزه ایودکتراکبرپورومدیرگروه عمران  1375 الی 1376.

- عضوشورای برنامه ریزیواحدهای درسی گروه کاردانی نقاشی در آموزشکده هنری فرهنگی تهران درسال 1375.

- درمجموع سیسال فعالیت بین المللی درزمینه، نقاشیو هنرمفهومی وسرامیک ومجسمه سازی.



عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضوشهرک بین المللی هنرمندان پاریس از 2004 تاکنون.

- عضو انجمن نقاشان ایران از ١٣٧٧ تاکنون.

- عضوانجمن سفالگران ایران از ١٣٨٢ تاکنون.

- عضوشورای سیاستگزاری نمایشگاه تجلی احساس درموزه هنرهایمعاصر ١٣٨٨.

 

- عضوشورای برنامه ریزیواحدهای درسی گروه کاردانی نقاشی در آموزشکده هنری فرهنگی تهران درسال 1375.



تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : طراحی لباس

محل خدمت : دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-11-01

ژیلا کامیاب
ژیلا کامیاب

محل خدمت :
    دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^